«Бухгалтерський облік»

                Хороший заробіток, високий соціальний статус та рівень добробуту – це ті речі, які турбують кожного з нас. Якісна освіта є однією з найважливіших передумов для їх досягнення.

                Знання та практичні навички, набуті Вами в коледжі за спеціальлністю 5.03050901 „Бухгалтерський облік”, допоможуть Вам знайти своє місце в сучасних економічних умовах.

                Молодший спеціаліст зі спеціальності може обіймати такі посади:

-         бухгалтер;

-         економіст;

-         фінансист;

-         плановик;

-         конторський службовець (бухгалтерія);

-         обліковець (реєстрація бухгалтерських даних);

-         касир у банку та інкасатор;

-         касир-експерт;

-         інспектор з основної діяльності;

-         інспектор-ревізор.

                Під час навчання в коледжі студенти здобувають робітничі професії:

-       обліковця з реєстрації бухгалтерських даних;

-       касира (банку).

Бухгалтерія – мистецтво, професія, що потребує таланту і терпіння. Це особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки у його взаємозв’язках і гармонії.

   Бухгалтерський облік здебільшого називають мовою бізнесу. І це справді так. Адже він широко використовується у діловому світі для опису ділових стосунків між різними підприємствами. Нині бухгалтер-професіонал має справу не тільки з веденням бухгалтерських записів. Він, як правило, зацікавлений у встановленні зв’язків між фінансовими результатами і тими подіями, які призвели до таких результатів. Бухгалтер постійно вивчає альтернативні шляхи ведення справи і використовує свій досвід для допомоги керівництву та власникам, підприємствам у виборі найкращого варіанта дій.

                Вимоги до професійного відбору вступників:

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми спеціальності абітурієнти повинні мати повну середню освіту та здібності до оволодіння знаннями, вміннями та навичками в галузі гуманітарних, соціально-економічних та природничих наук.

                Ви будете знати:

-       загальні положення та сфери дії Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»;

-       формування облікової політики підприємства;

-       ведення бухгалтерського обліку на різних підприємствах згідно з стандартами бухгалтерського обліку;

-       технологію облікового процесу;

-       форму ведення бухгалтерського обліку;

-       зміст й принципи побудови та заповнення бухгалтерської звітності;

-       бухгалтерський облік необоротних активів, запасів, коштів і рахунків, власного капіталу, довгострокових і поточних зобов’язань, всі прийоми бухгалтерського обліку.

                Ви будете вміти:

-       здійснювати первинне спостереження та оформлення облікової документації;

-       відображати господарські операції на рахунок бухгалтерського обліку;

-       встановлювати взаємозв’язки між рахунками і балансом;

-       визначати вплив господарських операцій на зміни в балансі;

-       виявляти та виправляти помилки в обліку;

-       складати оборотні відомості, визначати фінансові результати від операційної діяльності підприємства;

-       складати бухгалтерську фінансову звітність;

-       вирішувати будь-які завдання обліку;

-       вести комп’ютерний облік.

        Професія бухгалтера є багатогранною і різнобічною: від рядового бухгалтера до фінансового директора, від менеджера до керівника інформаційної служби підприємства, від контролера-ревізора до незалежного сертифікованого аудитора.

        Бухгалтери мають певні переваги у порівнянні з іншими економічними службами на підприємстві:

        По перше, це службова особа, яка першою отримує інформацію про результати діяльності, рух і стан майна на підприємстві, і вже потім відповідно до потреб «роздає» цю інформацію різним користувачам: керівництву підприємства, менеджерам, власникам, контролюючим органам та іншим.

        По - друге, від роботи бухгалтера залежить економічна безпека підприємства.

        Чим якісніше і відповідальніше виконує свої функції бухгалтерська служба, тим меншими є борги у підприємства і перед підприємством, що знижує ймовірність неплатоспроможності й банкрутства. У функції бухгалтера входить також нарахування і сплата різних податків державі, недопущення штрафних санкцій у зв'язку з цим.

        По - третє, професія бухгалтера є універсальною.

        Фахівці з обліку завжди можуть знайти собі роботу. Бухгалтер потрібен на кожному підприємстві - від найбільшого до найменшого.

        Навчання в Маріупольському машинобудівному коледжі Державного вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет" – це отримання міцних професійних знань, вивірений шлях до гідного вступу молодих людей в самостійне життя. Після закінчення навчання в коледжі випускник може продовжити навчання за ступеневою освітою у вищих навчальних закладах України, які готують спеціалістів за галуззю знань 0305 – "Економіка і підприємництво".